Pomiary elektryczne

Wykonujemy pomiary odbiorcze i okresowe instalacji elektrycznych przy zastosowaniu nowoczesnych przyrządów i oprogramowania  firmy Sonel w zakresie:

– rezystancji izolacji  przewodów i kabli

– ochrony przeciwporażeniowej

– parametrów zabezpieczeń różnicowoprądowych

– ciągłości przewodów ochronnych

– badanie stanu instalacji odgromowej i uziomów

– natężenia oświetlenia