Pomiary elektryczne

Wykonujemy pomiary odbiorcze i okresowe instalacji elektrycznych przy zastosowaniu nowoczesnych przyrządów i oprogramowania  firmy Sonel w zakresie:

- rezystancji izolacji  przewodów i kabli

- ochrony przeciwporażeniowej

- parametrów zabezpieczeń różnicowoprądowych

- ciągłości przewodów ochronnych

- badanie stanu instalacji odgromowej i uziomów

- natężenia oświetlenia